SIA DigiMerchant mājaslapas lietošanas noteikumi

Lai apmeklētu SIA DigiMerchant, reģistrācijas numurs 42403043645, juridiskā adrese Mazā Stacijas ielā 6 – 3, Rīgā, LV-1083, (turpmāk – DigiMerchant) E-veikalu interneta vietnē www.arka.lv un /vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto DigiMerchant piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi): 

Vispārīgie noteikumi

1.DigiMerchant piedāvā pārdot preces, kas izvietotas DigiMerchant E-veikalā vietnē www.arka.lv (turpmāk – E-veikals) un Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši E-veikalā veiktajā pasūtījumā norādītajam preču klāstam (turpmāk – pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam dienā, kad ir izpildīti abi tālākminētie nosacījumi – prece ir saņemta un par to ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

Ja preču pirkuma līgums (pasūtījums) tiek noslēgts E-veikalā, starp DigiMerchant un pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības un pienākumi, kas izriet no distances līguma, attiecināmi uz pircēju, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzīstams par patērētāju (fiziska persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).

2. Reģistrējoties E- veikalā un piekrītot šiem Noteikumiem, pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja pircējs ir juridiska persona, tās vārdā rīkojas atbilstoši pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos E-veikalu ievērojot normatīvo aktu prasības. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā DigiMerchant ir tiesības nekavējoties atkāpties no preces pirkuma līguma un/vai liegt pircējam E-veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība

3. E-veikalā visas preču cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (21%). Pircējs, atbilstoši pasūtījuma veidlapai apstiprinot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.

4. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.

5. Papildu preces cenai pircējs apmaksā preces piegādes izdevumus, ja konkrētajam piegādes veidam tiek piemērota maksa. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt tajā norādīto piegādes izmaksu apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt piegādes izdevumus pilnā apmērā arī gadījumā, ja pasūtījums nav piegādāts (nodots) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

6. Apmaksāt pasūtījumu un piegādes izmaksas ir iespējams šādos veidos:

   6.1. ar karti vai autorizējoties internetbankā;

   6.2. veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto norēķinu kontu (tikai juridiskām personām);

7. Norēķinus var veikt vienā maksājumā.

8. Pasūtījuma apmaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, vai pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kā arī no izvēlētā piegādes veida. DigiMerchant ir tiesības šos nosacījumus vienpusēji grozīt.

9. Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums). Ja pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts DigiMerchant norēķinu kontā. 

Preces pasūtīšana un piegāde

10. Lai veiktu pasūtījumu, pircējs, kurš piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu E-veikala interneta vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma apstiprinājums ietver pircēja pienākumu veikt samaksu. DigiMerchant pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad kāda no pusēm no tā atkāpjas šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos. 

11. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pircēja izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas. DigiMerchant 5 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas informē pircēju par pasūtījuma gatavību piegādei, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e- pasta adresi vai tālruņa numuru, vai nepieciešamības gadījumā zvanot.

12. Pasūtījuma izpilde iespējama saņemot preci uz norādīto piegādes adresi.

13. Pircējam ir pienākums būt sasniedzamam uz pasūtījumā norādīto tālruņa numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par jautājumiem, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi.

14. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, ja prece pircējam nodota piegādes adresē izmantojot kurjerpasta pakalpojumus (Eksprespasts, Omniva u.c.)

15. Ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi vai, ja pircējam tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad pircējs atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam ir saņēmis pēdējo preci. 

16. Ja puses nevienojas citādi, DigiMerchant vienpusēji ir tiesības atkāpties no pasūtījuma izpildes šādos gadījumos:

   16.1. Pircējs šajos Noteikumos paredzētajā termiņā nav saņēmis preci vai piegāde nav veikta Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ;

   16.2. Noteikumos paredzētajā termiņā nav izdevies vienoties ar pircēju par preces piegādes laiku un vietu;

   16.3. Nav iespējams pircēju identificēt.

Preces lietošana un kvalitāte

17. Pircējam ir pienākums pirms preces lietošanas uzsākšanas rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. 

18. DigiMerchant garantē pārdodamās preces atbilstību ražotāja garantijām un standartiem. Preces vizuālais attēlojums E-veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā.

19. Preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

Pušu saistības un citi noteikumi

20. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi info@digimerchant.lv. DigiMerchant e-pasta vēstules veidā ne vēlāk kā 30 (dienu) laikā sniedz atbildi uz pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

21. Pircējam, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir uzskatāms par patērētāju (fiziska persona), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” 22.punkta 13.daļu, Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu”.

22. Pircējs ir informēts, ka, izmantojot E-veikala pakalpojumus, tiek veikta Pircēja fizisko personu datu apstrāde. Pircēja personas datu apstrāde tiek veikta  pasūtījuma (līguma) noslēgšanas un izpildes vajadzībām: Preces piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei. 

23. Tāpat Pircēja dati tiek apstrādāti DigiMerchant leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp, pircēju datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, Pircēju informēšanai par E-veikala jaunumiem, preču un pakalpojumu uzlabošanai utt. 

24. Pircējs ir informēts, ka DigiMerchant ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, piedziņas tiesības un Pircēja datus, kas nepieciešami piedziņas veikšanai.,

25. Interneta veikala veiktās datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DigiMerchant”, Reģ.Nr. 42403043645, juridiskā adrese: Rīgā, Mazā Stacijas ielā 6-3, LV-1083. Informāciju par DigiMerchant veikto fizisko personu datu apstrādi var iegūt rakstot uz info@digimerchant.lv, kā arī DigiMerchant Privātuma politikā, kas ir atrodama www.arka.lv.

26. DigiMerchant saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties E-veikalā. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

27. Apmeklējot E- veikalu, reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumus tajā, pircējs piekrīt šiem Noteikumiem. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. DigiMerchant ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala  lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā pircēja piekrišana šiem grozījumiem. 

28. DigiMerchant Interneta veikala kontaktinformācija: tālr. Nr. +371 26749957, e-pasta adrese – info@digimerchant.lv